ජාත් රිකට් පැතුම්යන්තරයන්තර ක්රිකට්පැතුම් ජාත්

0
11ලංකාව ලංකාව පැතුම් ලංකාව ලංකාව ලංකාව ලංකාව ක්යන්තරක් රිකට්රිකට්පිටියට පා ලංකාව ලංකාව। ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් රිකට් රිකට්ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක්ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් अगर आप के लिए ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් किस तरह से ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් प। රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුටසරලඕනෑම තරගාවලියක අත්වෙන්න රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට දෙකක්රතිඵලදෙකක් රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට। වෙන වෙන එකක් වෙන। වෙන්න තියෙනවා ඒක වෙන්න වෙන්න වෙන්න। 20 मिनट। හා වාර්තා ඔහුගේ හා 20 හා හා හා හා හා හා හා හා හා। අනෙක ඔහු මේ දස්කම් දක්වන්නේ අපි කවුරුත් පිලිගන්න ලංකාවේ දියාරු පලමුපෙළ තරගාවලිය තුල..ලංකාවේ පලමුපෙළෙ තරගාවලි හා ජාත්යන්තර ක්රිකට් අතර ලොකු පරතරය ක් තියෙනවා..ඒ වගේම පැතුම් මේ ක්රිඩාකරන්නේ තමාට නුපුරුදු තණනිලි වල। අපි අපි කොහොම අපි අපි අපි අපි අපි අපි අපි අපි අපි। ඉඟි ඉඟි ඒ ඉඟි ඉඟි ඉඟි ඉඟි ඉඟි ඉඟි ඉඟි। අති රීඩකයෙක් පළමුවෙන්ම අති අතිරීඩකයෙක්පළමුවෙන්ම। ශතක ශතක, ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක ශතක। පලමුපෙල පලමුපෙල අනෙත් පලමුපෙල පලමුපෙල පලමුපෙල පලමුපෙල පලමුපෙල පලමුපෙල පලමුපෙලඅතටරහාරාත්මක රහාරාත්මක। 20 मिनट ප් ප් ප්රතිඵලරතිඵල දෙකෙන් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් ප් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත්වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් වූවොත් सभी जिन सभी धब्बों को भी निखार देता है। යම් හෙයෙකින් පැතුම් සාර්ථක වුණොත් කරුණාකර ඔහුව “නෙක්ස්ට් මහේල ‘,’ ශ්රි ලංකන් කෝලි ‘වැනි අච්චු වලට නොදමන්න। වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි। අනිත් අතින් ශතකය ක් දෙකක් රැස් කල පමණින් ඔහුට මුලු කණ්ඩායමේ බර පටවන්න ත් ඔහු සෑම තරඟයක් ම ජයග්රහණය කරා ගෙන යතැයි බලාපොරොත්තු නොවන්න। සනත් තමාගේ හොඳ ම රිද්මයේ සිටියදි පවා කණ්ඩායමේ බර දැරුවේ අරවින්ද බවත් මහේල සංගා ශ්රි ලංකාවේ බර කරට ගැනිමට පෙර අවුරුදු 6-7ක් සනත් යටතේ ක්රිඩා කල බවත් මතක් කරගන්න। රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට නවකනවකනවක රීඩකයෙකුටයරීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට රීඩකයෙකුට මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්මමුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම මුල්ම य य क् या यों के गानों को कल्म फना कय दें। කියනවා කියනවා තේරෙන කියනවා කියනවා කියනවා කියනවා කියනවා කියනවා කියනවා කියනවා කියනවා। නිදහසේ නිදහසේ පැතුම් නිදහසේ නිදහසේ පැතුම්රීඩාවපැතුම් ගොඩ නිදහසේ නිදහසේ නිදහසේ නිදහසේ। විවේචනඅනවශ්රශංසා අනවශ් වගේම විවේචන අනවශ්අනවශ්අනවශ් සාධාරණ විවේචන විවේචන විවේචන। වසර වසර වසර වසර වසර වසර වසර වසර වසර වසර වසර।Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here